WORKSHOPY


Mentorstvo v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) je jedným z hlavných nástrojov motivácie študentov ošetrovateľstva zdokonaľovať sa v klinických zručnostiach a prepájať nadobudnuté teoretické vedomosti s reálnou klinickou ošetrovateľskou praxou. Vďaka aktívnemu prístupu sestier-mentorov UNM k účasti na profesionálnej príprave budúcich sestier (či už v rámci letnej či zimnej praxe študentov ošetrovateľstva JLF UK, alebo pri ďalších aktivitách, ako napr. Medgames#nurses 2019) vznikol na strane UNM v spolupráci s koordinátorom mentorov UNM a Ústavom ošetrovateľstva JLF UK nápad vytvoriť koncepciu pravidelných workshopov pre študentov ošetrovateľstva.

Workshop "Buďte pripravení, nie prekvapení!": Mentori UNM študentom ošetrovateľstva reflektuje témy, s ktorými študenti môžu byť konfrontovaní počas letnej či zimnej praxe priamo na pracoviskách UNM, pričom vytvára ideálne podmienky pre upevnenie si teoretických vedomostí a zároveň osvojenie si špecifických klinických zručností pri vybraných ošetrovateľských výkonoch a intervenciách.

Workshop plánovaný v priebehu aktuálnej letnej praxe na 7. júna 2022 je určený študentom 1. a 2. ročníka bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo. Je zameraný na témy, ako Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dutinu ústnu u pacienta v bezvedomí; Ošetrovateľská starostlivosť o dýchacie cesty intubovaného pacienta a pacienta s tracheostómiou; Úlohy sestry pri kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR) na pracoviskách intenzívnej starostlivosti UNM; Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o neurochirurgického pacienta s externou ventrikulárnou (komorovou) drenážou; Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s invazívnymi vstupmi. Bližšie informácie o workshope sú uvedené na plagáte.

V mene Univerzitnej nemocnice Martin a sestier-mentorov UNM srdečne pozývame študentov ošetrovateľstva na tento workshop.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Veríme, že Vám ukážeme, čo všetko môžete u nás v čase letnej praxe zažiť a rovnako, že Vás zmotivujeme, aby ste sa v budúcnosti stali súčasťou nášho tímu.

Mgr. Lukáš Blahút, RN, MSN

koordinátor mentorov UNM

WORKSHOP Sestry- mentori UNM študentom ošetrovateľstva 

"Buďte pripravení, nie prekvapení." 7.6.2022