Východiská pre akreditáciu PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo  

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF UK) ako jediná fakulta na Slovensku ponúka pre sestry z klinickej ošetrovateľskej praxe akreditovaný Program sústavného vzdelávania (PSV) Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo

Integrácia sestier (a súčasne študentov ošetrovateľstva ako budúcich sestier už v čase ich pregraduálneho vzdelávania) do zdravotníckeho a najmä ošetrovateľského tímu predstavuje významnú funkciu, ako je vymedzené v Európskej stratégii SZO pre vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek, v Koncepcii odboru ošetrovateľstva č. 14535/2006-OO vydanej MZ SR, a v kompetenciách sestry spolupracovať na praktickom vyučovaní študentov ošetrovateľstva a iných zdravotníckych odborov zakomponovaných vo Vyhláške MZ SR č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.

Vedenie odbornej praxe študentov ošetrovateľstva sestrou, ktorá prešla špecifickou prípravou v oblasti mentorstva, môže byť v porovnaní s tradičným zabezpečením praktickej výučby (odbornými asistentmi fakúlt, sestrami bez príslušnej prípravy) efektívnejšie, a to v objektívnejšom hodnotení spôsobilostí študentov, v lepšej koordinácii výučby v reálnych podmienkach klinickej praxe a v integrácii študentov do interdisciplinárneho tímu pracoviska klinickej výučby. 

Potreba spoluúčasti mentorov, t.j. špecificky pripravených sestier na výučbe klinických a praktických ošetrovateľských predmetov a odbornej praxe v rámci pregraduálneho vzdelávania študentov ošetrovateľstva sa akcentuje najmä v súvislosti s požiadavkou posilnenia efektívnej interdisciplinárnej klinickej výučby a jej reflexie. 

Spoluúčasť sestier na praktickej výučbe preukázateľne vedie k zvýšenému záujmu študentov ošetrovateľstva o prácu v zdravotníckom zariadení, ktoré participovalo na ich odbornom raste a tým k efektívnejšiemu výberu zamestnancov a následne k stabilizácii počtu sestier v zdravotníckych zariadeniach.

V zahraničí sú programy sústavného vzdelávania sestier so zameraním na mentorstvo široko využívané, zároveň sú vypracované medzinárodné projekty orientované na zjednotenie a rozšírenie programov mentorstva v kontexte EU.

Špecifická príprava sestier s cieľom prehlbovania a upevňovania ich kompetencií v oblasti mentorstva a ich následná spoluúčasť na pregraduálnom vzdelávaní študentov ošetrovateľstva môže prispieť k zlepšeniu kontinuity vo vzdelávaní sestier, k podpore tímovej spolupráce sestier v rámci interdisciplinárneho zdravotníckeho tímu, k odbornému rastu sestier v klinickej praxi a v konečnom dôsledku k zlepšeniu kvality ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej jej príjemcom.

Východiská vzniku študijného programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstve

V roku 2008 získala JLF UK v Martine akreditáciu pre uskutočňovanie študijného programu sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie sestra Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo (akreditácia nadobudla právoplatnosť 19. 8. 2008). Program pôvodne vychádzal zo záverov medzinárodného pracovného seminára Profesionálna príprava mentorov, organizovaného Ústavom ošetrovateľstva JLF UK v Martine v dňoch 11. - 12. 9. 2006. Východiská programu ďalej tvorili rámcové kritériá zakomponované v Európskej stratégii SZO pre sestry a pôrodné asistentky, Oddiel 4, 6, 7(Súbor dokumentov SZO pre sestry a pôrodné asistentky, 2003) a medzinárodné dokumenty týkajúce sa prípravy mentorov - Preparation of Mentors and Teachers. A new framework of guidance.

Takmer 5-ročné skúsenosti s uskutočňovaním študijného programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo nás viedli v roku 2013 k rozhodnutiu reakreditovať uvedený program. V roku 2014 získala JLF UK v Martine opäť právo uskutočňovať akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie sestra Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo (rozhodnutie MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii nadobudlo právoplatnosť 07. 01. 2014, s platnosťou na dobu 5 rokov). V období od roku 2008 sa program realizoval celkovo 10-krát (6-krát v prvom päťročnom období a 4-krát v druhom päťročnom období) - aktuálne prebieha desiaty cyklus s 20 prijatými účastníkmi programu. K dnešnému dňu program úspešne absolvovalo 104 sestier, z ktorých 98 sa pravidelne podieľa na praktickej výučbe študentov ošetrovateľstva JLF UK. Na základe spätnej väzby, opakovane realizovanej medzi študentmi ošetrovateľstva a mentormi (v roku 2008, 2009, 2014, 2016) prostredníctvom dotazníka Clinical Learning Environment and Supervision Evaluation (CLES, Saarikoski & Leino-Kilpi, 2002), môžeme konštatovať celkovú spokojnosť oboch zúčastnených strán s hodnotenými kategóriami týkajúcimi sa vedenia odbornej praxe mentorom a vzťahu študent - mentor. Výsledky spätnej väzby spolu s výmenou skúseností všetkých zúčastnených strán v rámci "tripartity lektor - študent - mentor" na viacerých seminároch a konferenciách s uvedenou problematikou, nás na Ústave ošetrovateľstva JLF UK zaväzujú k integrácii sestier do vedenia a hodnotenia odbornej praxe študentov ošetrovateľstva a spolu s neustálym záujmom sestier z klinickej ošetrovateľskej praxe zo zdravotníckych zariadení na celom Slovensku absolvovať uvedený program aj k snahe tento program sústavného vzdelávania opäť reakreditovať, s miernymi modifikáciami na základe našich skúseností. 

Program sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo je na JLF UK akreditovaný od roku 2008, v uvedenom období bol dvakrát reakreditovaný (vždy na obdobie ďalších 5 rokov), pričom aktuálna akreditácia je schválená MZ SR a platná od 8.1.2019 do 8.1.2024. 

Počet kreditov prislúchajúcich za absolvovanie programu 24 kreditov v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Informácie o PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo na web stránke JLF UK: 

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/akreditovane-studijne-programy/zdravotnicke-povolanie-sestra/programy-sustavneho-vzdelavania/mentor-klinickej-praxe-v-odbore-osetrovatelstvo/