Východiská pre akreditáciu PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo  

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF UK) už od roku 2008 ako jediná fakulta na Slovensku ponúka pre sestry z klinickej ošetrovateľskej praxe akreditovaný Program sústavného vzdelávania (PSV) Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo.

Zdôvodnenie požiadaviek na akreditáciu študijného programu

Integrácia sestier ako čerstvých absolventiek a absolventov 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.) do systémov multisektorovej a multidisciplinárnej spolupráce pri poskytovaní primárnej, sekundárnej či terciárnej starostlivosti je náročným procesom. Významnú funkciu z tohto hľadiska predstavuje požiadavka integrácie študentov ošetrovateľstva, ako budúcich sestier, do zdravotníckych a najmä ošetrovateľských tímov už v čase ich pregraduálneho vzdelávania. Nakoľko je prvý stupeň vzdelávania profesijne orientovanou prípravou na výkon zdravotníckeho povolania sestra (získanie odbornej spôsobilosti) a je prerekvizitou, t.j. predpokladom profesionálnej praxe sestry, akcentuje sa nutnosť spoluúčasti sestier z klinickej ošetrovateľskej praxe na profesionálnej príprave študentov ošetrovateľstva. Táto požiadavka je reflektovaná aj v oddieloch 4, 6 a 7 Európskej stratégie SZO pre vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek (Nurses and Midwives..., 2020) a odporúčaniach pre jej implementáciu (Nurses and Midwives..., 2021), v Koncepcii zdravotnej starostlivosti v odbore ošetrovateľstvo (2023) a vo Vyhláške MZ SR č. 95/2018 Z. z. o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou, kde je vymedzená v rámci rozsahu činností sestry aj jej spolupráca na praktickom vyučovaní a odbornej príprave študentov ošetrovateľstva a iných zdravotníckych odborov (Vyhláška MZ SR č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom).

Vedenie odbornej praxe v rámci profesionálnej prípravy študentov ošetrovateľstva sestrou-mentorkou (resp. mentorom), ktorý/á absolvoval/a špecifickú prípravu v oblasti mentorstva, môže byť v porovnaní s tradičným zabezpečením praktickej výučby (odbornými asistentmi fakúlt, resp. sestrami bez príslušnej špecifickej prípravy) výrazne efektívnejšie, a to nielen v rozvoji klinických kompetencií študentov a v objektívnejšom hodnotení týchto klinických kompetencií (v porovnaní so sestrami bez príslušnej prípravy), ale najmä v lepšej koordinácii výučby v reálnych podmienkach klinickej praxe a v efektívnejšej integrácii študentov do ošetrovateľského či interdisciplinárneho tímu pracoviska klinickej výučby už v čase ich pregraduálneho vzdelávania (v porovnaní s odbornými asistentmi fakúlt).

Zdravotnícka, a v rámci nej aj ošetrovateľská starostlivosť musela v poslednom desaťročí čeliť výrazným zmenám a výzvam, aj v súvislosti s celosvetovou pandémiou ochorenia Covid-19. Klinická prax sa nestále mení, stáva sa čoraz špecializovanejšou a komplexnejšou, čo vytvára nové požiadavky na klinické kompetencie, t.j. spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov, ktorých rozvoj musí reflektovať nové výzvy a priorizované koncepty. V profesionálnej príprave sestier má rozvoj ich klinických kompetencií kľúčové postavenie, je pilierom profesionálnej prípravy. Klinické kompetencie sú pritom viac ako len sumou naučených praktických, inštrumentálnych, t.j. manuálnych, technických, procedurálnych zručností či klinických vedomostí. Zahŕňajú tiež netechnické zručnosti a intelektuálne schopnosti (tzv. soft-skills), ako sú napr. komunikačné zručnosti, kritické myslenie, rozhodovanie, riešenie problémov, interpretačné schopnosti, časový manažment, tímová práca, manažment stresu, adaptabilita, empatia, postoje, motívy, zrelosť, seba-disciplína, seba-reflexia, seba-hodnotenie a pod. Klinické kompetencie je nevyhnutné vnímať v kontexte ich komplexnosti, v zmysle vymedzených profesionálnych štandardov, praxe založenej na dôkazoch (EBP – Evidence Based Practice), kvality poskytovanej starostlivosti a bezpečnosti pacienta.

Potreba spoluúčasti mentorov, t.j. špecificky pripravených sestier na výučbe klinických a praktických ošetrovateľských predmetov a odbornej praxe (najmä súvislej ošetrovateľskej praxe) v rámci pregraduálneho vzdelávania študentov ošetrovateľstva sa akcentuje najmä v súvislosti s požiadavkou posilnenia efektívnej interdisciplinárnej klinickej výučby a jej reflexie študentmi. Študentom je potrebné umožniť učenie sa prostredníctvom priamej skúsenosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti.

Spoluúčasť sestier na klinickej a praktickej výučbe preukázateľne vedie k zvýšenému záujmu študentov ošetrovateľstva o prácu v konkrétnom zdravotníckom zariadení, ktoré participovalo na ich odbornom raste a tým k efektívnejšiemu výberu zamestnancov a následne aj k stabilizácii počtu sestier v zdravotníckych zariadeniach celkovo, či na konkrétnych ošetrovacích jednotkách.

Špecifická príprava sestier s cieľom prehlbovania a upevňovania ich kompetencií v oblasti mentorstva a ich následná spoluúčasť na pregraduálnom vzdelávaní študentov ošetrovateľstva a adaptačnom procese absolventov odboru ošetrovateľstvo (Bc.) prispievajú k zlepšeniu kontinuity vo vzdelávaní sestier. Uvedeným procesom sa výrazne uľahčuje a zefektívňuje prechod študentov ošetrovateľstva na profesionálov, teda na sestry. Taktiež podporuje tímovú spoluprácu študentov ošetrovateľstva a "nových" sestier, absolventov študijných programov ošetrovateľstva, v rámci interdisciplinárneho zdravotníckeho tímu, ako aj odborný rast sestier z klinickej praxe, ktoré majú záujem podieľať sa na mentorstve. Zahrnutie sestier-mentorov do profesionálnej prípravy študentov ošetrovateľstva ako svojich budúcich kolegýň a kolegov, môže mať ďalšie pozitívne dôsledky, ako napríklad redukcia problému nedostatku sestier v klinickej praxi a zlepšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej jej príjemcom.

Východiská žiadosti o akreditáciu študijného programu

V roku 2008 získala JLF UK v Martine prvýkrát akreditáciu pre uskutočňovanie študijného programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo pre zdravotnícke povolanie sestra (akreditácia nadobudla právoplatnosť 19. 8. 2008). Program pôvodne vychádzal zo záverov medzinárodného pracovného seminára Profesionálna príprava mentorov, organizovaného Ústavom ošetrovateľstva JLF UK v Martine v dňoch 11. - 12. 9. 2006. Východiská programu ďalej tvorili rámcové kritériá zakomponované v Európskej stratégii SZO pre vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek, najmä v oddieloch4, 6, 7 (Nurses and Midwives..., 2020) a v odporúčaniach pre jej implementáciu (Nurses and Midwives..., 2021), ako aj z medzinárodných dokumentov týkajúcich sa prípravy mentorov – napr. Preparation of Mentors and Teachers. A new framework of guidance. V zahraničí sú programy sústavného vzdelávania sestier so zameraním na mentorstvo široko využívané, zároveň sú vypracované medzinárodné projekty orientované na zjednotenie a rozšírenie programov mentorstva v kontexte EU.

Naše pozitívne skúsenosti s uskutočňovaním študijného programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo nás viedli v rokoch 2013, 2018 a 2023 k rozhodnutiu reakreditovať uvedený program (aktuálna akreditácia je schválená zo strany MZ SR a platná do 8.1.2029).

V období od roku 2008 bol program sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo (ďalej len program) realizovaný celkovo 14-krát (7-krát v prvom päťročnom období, 3-krát v druhom päťročnom období a 4-krát v treťom päťročnom období, pričom 14. cyklus sa aktuálne ukončuje). Najbližšie bude v období marec až júl 2024 prebiehať jeho pätnásty cyklus s účastníkmi programu, ktorí sa aktuálne prihlasujú na tento program (pozn. na základe mailovej a telefonickej komunikácie s viacerými nemocničnými zariadeniami z celého Slovenska aktuálne evidujeme záujem zo strany viac ako 30 sestier z rôznych zariadení z celého Slovenska). K dnešnému dňu program úspešne absolvovalo 187 sestier (ďalších 35 sestier-mentorov ukončí 14. cyklus programu do mesiaca), z ktorých sa viac ako 120 pravidelne podieľa na klinickej a praktickej výučbe študentov ošetrovateľstva JLF UK, či vedení súvislej ošetrovateľskej praxe študentov aj z iných fakúlt v regionálne nám najbližšej Univerzitnej nemocnici Martin (UNM). Ďalší mentori sa vo svojich domovských (najmä) nemocničných zariadeniach na celom Slovensku zúčastňujú výučby študentov ošetrovateľstva z viacerých fakúlt, ktoré poskytujú štúdium v študijnom programe ošetrovateľstvo.

Počas uskutočňovania jednotlivých programov v rámci 5-ročných cyklov PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo a integrácie jeho absolventiek a absolventov, teda sestier-mentorov do vedenia a hodnotenia odbornej praxe študentov ošetrovateľstva nielen z JLF UK, sme opakovane zbierali informácie, názory, či skúsenosti poslucháčov programu a získavali dôkazy o jeho efektivite v zmysle podpory vzťahu medzi študentmi ošetrovateľstva a mentormi, či preklenovania rozdielov medzi teóriou a praxou, a to prostredníctvom:

  • spätnej väzby o poskytovanom programe realizovanej s jeho účastníkmi v jeho záverečnej fáze (dotazník spätnej väzby),
  • detailnej spätnej väzby účastníkov programu s využitím SWOT analýzy,
  • spätnej väzby opakovane realizovanej medzi študentmi ošetrovateľstva JLF UK a mentormi UNM (v roku 2008, 2009, 2014, 2016) prostredníctvom dotazníka Clinical Learning Environment and Supervision Evaluation (CLES, Saarikoski & Leino-Kilpi, 2002),
  • spätnej väzby študenta a mentora zahrnutej v portfóliu mentora ako výstupu súvislej ošetrovateľskej praxe pod vedením mentora.

Môžeme konštatovať celkovú spokojnosť účastníkov programu s jeho priebehom, rovnako celkovú spokojnosť oboch zúčastnených strán s hodnotenými kategóriami týkajúcimi sa vedenia odbornej praxe mentorom a vzťahu študent – mentor. Výsledky spätnej väzby spolu s výmenou skúseností všetkých zúčastnených strán v rámci tripartity lektor – študent – mentor boli prezentované na viacerých seminároch a konferenciách s uvedenou problematikou, sú pravidelne reflektované na formálnych i neformálnych stretnutiach sestier-mentorov UNM a odborných asistentov Ústavu ošetrovateľstva JLF UK (ÚOSE JLF UK), pričom niektoré prezentácie týchto výsledkov sú k dispozícii na webovej stránke www.mentoriunm.eu (https://www.mentoriunm.eu/prednaskove-cinnosti-uose-jlf-uk-o-mentorstve/) vytvorenej koordinátorom mentorov UNM Mgr. Lukášom Blahútom a koordinátorkou mentorstva na ÚOSE JLF UK a garantkou programu Mgr. Martinou Lepiešovou, PhD.

Výsledky spätnej väzby a pozitívne skúsenosti s mentorstvom u všetkých zúčastnených strán nás na ÚOSE JLF UK zaväzujú k integrácii sestier-mentorov do vedenia a hodnotenia odbornej praxe študentov ošetrovateľstva a spolu s neustálym záujmom sestier z klinickej ošetrovateľskej praxe zo zdravotníckych zariadení na celom Slovensku absolvovať uvedený program potenciujú našu snahu tento program sústavného vzdelávania opätovne reakreditovať, s miernymi modifikáciami na základe našich skúseností.

Ďalšie detailné informácie o PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo na webovej stránke JLF UK (náplň programu, podmienky prijatia):

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/oddelenie-pre-dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/Osetrovatelstvo/Mentor_klinickej_praxe_projekt_prip.ML_2023.pdf

Zhodnotenie posledného 5-ročného obdobia (k 07/2023)

Právne v poslednom, "postpandemickom" období, možno aj v súvislosti s obmedzeným kontaktom medzi teóriou a praxou v čase najnáročnejších vĺn pandémie ochorenia Covid-19 (kedy bola priama klinická a praktická výučba študentov ošetrovateľstva v kontakte s pacientmi v reálnej klinickej praxi obmedzená nariadeniami vlády SR, nahradzovaná dištančnými formami vzdelávania a sanovaná až dodatočne), ukázali sa v plnej miere pozitívne stránky existencie nášho programu. Záujem o absolvovanie programu zo strany sestier z klinickej ošetrovateľskej praxe začal opätovne stúpať, pravdepodobne aj v súvislosti s potrebou dostatočného počtu sestier v zdravotníckom systéme SR, ich aktuálnym enormným nedostatkom a s tým súvisiacim tlakom na konkurencieschopnosť jednotlivých (najmä) nemocničných zdravotníckych zariadení.

Vyškolené sestry-mentori sa sami čoraz viac aktivizujú, uvádzame príklady z nášho regiónu. Z celkového počtu 187 vyškolených sestier - mentorov počas existencie nášho programu, predstavovali sestry z regionálne nám najbližšej Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) väčšinu absolventov, v počte cca 150 mentorov (pre porovnanie, pre sieť nemocníc Agel sme doteraz vyškolili 20 mentorov, pre sieť nemocníc Svet zdravia 7 mentorov, pre FNsP Žilina 5 mentorov). Z nich sa aktuálne viac ako 110 mentorov z lôžkových ošetrovacích jednotiek a ďalších 10 mentorov z ambulancií UNM aktívne podieľa na výučbe študentov ošetrovateľstva (nielen) JLF UK. Uvedený dostatočný počet mentorov v UNM bol východiskom a akcentom pre vytvorenie siete sestier-mentorov, ktoré/í pod vedením koordinátora mentorov UNM Mgr. Lukáša Blahúta čoraz viac aktivizujú svoje vlastné pôsobenie, v zmysle budovania vzťahov a vzájomnej spolupráce medzi mentormi z rôznych kliník UNM, organizovania neformálnych stretnutí či formálnych odborných podujatí (workshopy, semináre, tematické bloky na konferenciách) s cieľom prezentovania svojich skúseností s mentorstvom študentov ošetrovateľstva, zefektívnenia spolupráce so vzdelávacími inštitúciami, plánovania ďalších aktivít, motivovania ďalších sestier pre mentorský program a pod. Spolupráca medzi sestrami-mentormi UNM a pedagogickými pracovníkmi Ústavu ošetrovateľstva JLF UK (ÚOSE JLF UK) rozvíjaná zo strany koordinátora mentorov UNM Mgr. Lukáša Blahúta a koordinátorky mentorstva na ÚOSE JLF UK, garantky PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo Mgr. Martiny Lepiešovej, PhD., je pozitívne podporovaná ako zo strany vedenia JLF UK a ÚOSE JLF UK, tak aj vedenia UNM. V rámci nej sa sestry-mentori UNM aktívne zapájajú do rôznych aktivít. Príkladom je vedenie workshopov či pôsobenie v úlohe rozhodcov v rámci súťaže organizovanej na JLF UK MedGames (Medgames #nurses 2019; MedGames and NURSES 2022). Sestry-mentori pravidelne organizujú sériu workshopov pre študentov ošetrovateľstva pred súvislou letnou praxou (od 2020; v novom formáte v rokoch 2022, 2023) pod názvom Sestry-mentori UNM študentom ošetrovateľstva "Buďte pripravení, nie prekvapení". Taktiež sú pravidelnými hosťami akcie na JLF UK Večer s osobnosťou, či Podcastu so sestrou (podcast Jessenius). Aktívne sa podieľajú na výučbe vybraných špecifických tém, napr. v predmetoch Ošetrovateľské techniky 3, Posúdenie a manažment pacienta v akútnom stave či ďalších klinických a praktických predmetoch bakalárskeho resp. magisterského študijného programu ošetrovateľstvo na JLF UK. Vybraní mentori sú zaradení aj do pracovných skupín v rámci novovytvoreného Centra klinických ošetrovateľských zručností ÚOSE JLFUK a UNM. Aktivity sestier-mentorov UNM a celková spolupráca medzi ÚOSE JLF UK a sestrami-mentormi UNM sú prezentované na webovej stránke https://www.mentoriunm.eu/aktualne-informacie-mentorstvo-v-unm/, ktorá slúži aj pre ďalších potenciálnych záujemcov o absolvovanie tohto programu, pre zorientovanie sa v problematike mentorstva študentov ošetrovateľstva.

Existujúce aj navrhované nové aktivity sestier-mentorov UNM, ich široké možnosti pôsobenia, ako aj komunikovaný záujem o zaradenie sestier do mentorského programu zo strany viacerých nemocničných zariadení (tendencia pripraviť sestry na rolu mentora aj v iných nemocniciach z celého Slovenska) nás vedú k opätovnej žiadosti o reakreditáciu programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo.

Mgr. Martina Lepiešová, PhD., garant študijného programu (aktualizované 23. 1. 2024)