Referencie

" Mentorstvo považujem za veľký prínos pre formovanie študentov ošetrovateľstva - budúcich kolegov pre podmienky klinickej praxe, zdokonaľovanie zručností a prepájanie teoretických vedomostí do praxe. Odovzdávaním našich skúseností a vedomostí si formujeme budúce generácie. Koordinácia mentorov v spolupráci s UNM a  Ústavom ošetrovateľstva JLF UK je pre mňa méta, vďaka ktorej môžeme formovať študentov a upevňovať, zdokonaľovať a vylepšovať mentorstvo ako také. "

Mgr. Lukáš Blahút

koordinátor mentorov UNM

staničná sestra 4/3 septická JIS Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM

" Na Klinike všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM máme 14 aktívnych mentorov, ktorí sa ochotne venujú študentom ošetrovateľstva. Študenti pracujú v prirodzených klinických podmienkach, sú prítomní pri riešení náhle vzniknutých situácií v praxi, učia sa kriticky myslieť a implementovať teoretické vedomosti do reálnej praxe. Majú jedinečnú príležitosť komunikovať s ostatnými členmi tímu a postupne sa stávajú súčasťou ošetrovacej jednotky v danom čase. Túto formu praktickej výučby študentov ošetrovateľstva považujem za jednu z najefektívnejších a veľmi sa teším, že mnohí študenti sa už stali našimi kolegami. "

Mgr. Mária Kolomazníková, MPH

vedúca sestra Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM

" Priebeh kurzu bol zaujímavý, pretože to neboli len bežné dni v práci, ale aj prijatie väčšej zodpovednosti nielen za svoju prácu, ale aj vedenie študenta k obohacovaniu si praktických zručností, vedie ho k činnostiam, ktoré ešte nerobil v praxi a to je veľmi zaujímavé. Študent potom rozpráva o svojich pocitoch, strachu či prípadnej zvedavosti. Myslím si, že zimná prax je veľmi krátke obdobie naučiť študenta zrýchliť svoje tempo v denných činnostiach. Je to obdobie, kedy je u nás znížená operatíva a nedostaneme sa ku všetkým činnostiam, s ktorými by sa študent mohol stretnúť. " 

Anna Kováčiková, dipl.s 

sestra pri lôžku 4/2 JIS Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM


" Téma mentorstva je pre mňa srdcovou záležitosťou a zároveň každoročnou výzvou. "Zaškolenie" budúcich sestier-mentorov z celého Slovenska v rámci programu sústavného vzdelávania akreditovaného na JLF UK ako aj výborná spolupráca so sestrami-mentormi UNM pri zabezpečení klinickej výučby študentov (najmä) bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo sú pre mňa veľkým obohatením - nielen z profesionálneho ale aj osobného hľadiska. Takýto kontakt študentov s klinickou praxou považujem za kľúčový pre prípravu budúcich generácií sestier. Študenti ošetrovateľstva sú aj vďaka individuálnemu vedeniu sestrami-mentormi schopní adaptovať sa na špecifiká práce a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pacientom na konkrétnej ošetrovacej jednotke už počas štúdia a pomôcť tak prípadne aj pri zabezpečení prevádzky nielen v tomto náročnom období pandémie ochorenia COVID-19. Nehovoriac o tom, že pri dlhodobom nedostatku sestier v slovenskej praxi si vďaka nastavenému systému individuálneho mentorstva mnohé pracoviská UNM "pomohli" po personálnej stránke. Teším sa na ďalšiu spoluprácu so sestrami-mentormi UNM! "

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

koordinátorka pre mentorstvo na ÚOSE JLF UK
garant PSV Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo


" Klinická výučba (tvoriaca minimálne 50 % vzdelávacích kurikúl) je v rámci prepojenia teórie s praxou považovaná za jej nenahraditeľný, vitálny a strategický úsek. Počas klinickej výučby sú študenti v reálnych klinických situáciách vedení k riešeniu konkrétnych problémov, resp. k tomu, čo štandardne označujeme aplikáciou teórie do praxe. Klinická prax umožňuje a vytvára študentovi príležitosti pre učenie, ale zároveň ovplyvňuje aj jeho výsledky. Výučbové pracoviská, na ktorých študenti vykonávajú klinickú prax, predstavujú širokú sieť zdravotníckych zariadení - od lôžkových oddelení nemocníc, oddelení dlhodobej starostlivosti, po pracoviská primárnej zdravotnej starostlivosti, vrátane starostlivosti v sociálnom prostredí klientov (napríklad v sociálnych, sociálno-zdravotných zariadeniach, v domácom prostredí a pod.). Často sa stretávame so situáciami, kedy výkony realizované v podmienkach učební (laboratórnych podmienkach) sú rozdielne od tých, ktoré študenti vykonávajú v klinickej praxi. Študenti sú častokrát zapojení do aktivít, ktoré sú neplánované, akútne, nepredvídateľné a môžu vyvolávať vysokú mieru obáv a úzkosti. Dostupnosť pomôcok, reakcie pacienta, časový prvok, požiadavky personálu pracoviska, sú faktormi, ktoré ovplyvňujú úroveň výkonu. Práve mentori sú tí, od ktorých študent očakáva pomoc, podporu a vedenie. Mentorstvo a mentorov považujem preto za významný a dôležitý prínos a prostriedok pre profesionálnu socializáciu študentov, za jednu z možností budovania ich profesionality. "

Prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

vedúca Ústavu ošetrovateľstva JLF UK

" Mentorstvo vnímam ako podporu profesionálnej prípravy študentov ošetrovateľstva. Je to jedinečné prepojenie vzdelávania študentov v laboratórnych podmienkach s reálnou klinickou praxou. Pre mňa spolupráca s mentormi je zdrojom nových sociálnych kontaktov a môjho odborného rastu. "  

Mgr. Michaela Miertová, PhD.

odborný asistent na ÚOSE JLF UK