Koordinátor mentorov UNM

S cieľom pracovať s aktuálnymi informáciami, prosíme všetkých mentorov informovať o všetkých prípadných zmenách koordinátora mentorov UNM Mgr. Lukáša Blahúta na email: k.mentorovunm@gmail.com napr.:

 • zmena priezviska mentora,
 • zmena titulu mentora,
 • zmena telefonického alebo mailového kontaktu mentora,
 • zmena pracoviska mentora,
 • ukončenie pracovného pomeru v UNM,
 • zmena zaradenia mentora na konkrétnej ošetrovacej jednotke UNM - napr. zmena funkčného zaradenia mentora,
 • zmena "dostupnosti" mentora pre vedenie študenta v určitom období - napr. rozhodnutie mentora "dať si prestávku" od vedenia študentov (z akýchkoľvek dôvodov - osobných, pracovných, študijných a pod.);
 • odchod na materskú či rodičovskú dovolenku, dlhodobé čerpanie dovolenky, práceneschopnosti a pod.

  Mentorstvo klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo je zaradené do kategórie pedagogickej činnosti, kedy je možné získať za vedenie študenta 25 kreditov v rámci sústavného vzdelávania sestier:
 • kredity sa prideľujú v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v znení neskorších predpisov,
 • pridelené kredity budú odovzdané mentorovi na základe vedenia študenta/študentov v období 5 ročného zhodnotenia vystavením certifikátu koordinátorom pre mentorov UNM Mgr. Lukášom Blahútom (k.mentorovunm@gmail.com) a vedúcou odboru ošetrovateľskej starostlivosti UNM Mgr. Janou Vadkertiovou, MBA (vadkertiova@unm.sk)
 • za vedenie študentov je mentorom pridelený finančný príspevok v závislosti od počtu hodín, ktoré má študent absolvovať počas súvislej praxe ( letná/zimná prax). Pre bližšie informácie o finančnom príspevku kontaktujte vedúcu odboru ošetrovateľskej starostlivosti UNM Mgr. Janu Vadkertiovu, MBA