Zhodnotenie Workshopu " Buďte pripravení, nie prekvapení" 7.6.2022

13.06.2022

Dňa 7.6.2022 sa uskutočnil 1. ročník z cyklu workshopov pripravovaných sestrami mentormi UNM pre študentov 1. a 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo na JLF UK pod heslom "Buďte pripravení, nie prekvapení."

Myšlienka workshopov pre budúce sestry vznikla ako nápad a inšpirácia aktivitou Medgames #NURSES2019 pod vedením koordinátora mentorov UNM Mgr. Lukáš Blahúta v spolupráci s Mgr. Martinou Lepiešovou, PhD., garantkou programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo, Ústavom ošetrovateľstva JLF UK a UNM. "Workshopy pre študentov ošetrovateľstva majú veľký význam v procese formovania ich praktických zručností a upevňovania teoretických vedomostí. Nakoľko v posledné roky mali študenti náročnejšie obdobie v rámci vzdelávania a praktickej výučby kvôli pandémii ochorenia Covid-19 a súvisiacim opatreniam, bolo viac než kľúčové premyslieť a vytvoriť takýto koncept."

V úvode koordinátor mentorov UNM Mgr. Lukáš Blahút otvoril workshop a oboznámil všetkých s organizačnými pokynmi. Študenti si mali možnosť vypočuť zaujímavé prednášky o témach, s ktorými sa stretnú na dennej báze pri realizovaní súvislej letnej praxe pod vedením sestier mentorov. Po ich odprezentovaní nasledoval malý break na občerstvenie. Workshop bol rozdelený na dva časové úseky v priebehu dopoludnia ako aj popoludnia. Študenti si na jednotlivých stanoviskách workshopu trénovali situácie z reálnej klinickej ošetrovateľskej praxe, ako kardiopulmonálnu resuscitáciu, spriechodnenie dýchacích ciest v rozsahu kompetencií sestry, zavádzanie laryngeálnej masky, ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta s externou ventrikulárnou drenážou, či starostlivosť o invazívne venózne vstupy. Sestry mentorky veľmi pútavo, inšpiratívne a interaktívne demonštrovali špecifické postupy ošetrovateľskej starostlivosti pri jednotlivých témach a aktívne viedli študentov k ich nácviku či opakovanému tréningu. Workshop sa niesol v príjemnej atmosfére a pod taktovkou skúsených sestier mentorov UNM mali jednotlivé pripravené stanoviská veľký úspech.

Súčasťou workshopu boli aj darčeky zo strany UNM pre všetkých účastníkov, ktoré určite potešili. V priebehu workshopu nás navštívila Televízia Turiec, kedy sme odprezentovali náš cieľ a myšlienku celého konceptu workshopov, ktoré budú pravidelne pripravované zo strany mentorov UNM. Na záver všetci zúčastnení poskytli prostredníctvom anketových lístkov na tohtoročný ročník spätnú väzbu, ktorá bola vyhodnotená po ukončení workshopu.

Organizátori, sestry mentorky ako aj študenti veľmi pozitívne hodnotili celý koncept workshopov a špecifickosť tém; študenti vyzdvihli najmä profesionalitu a zanietenosť sestier, možnosť praktického tréningu intervencií a zároveň menovali ďalšie témy, o ktorých absolvovanie by bol z ich strany záujem; z negatív uvádzali najčastejšie nízku účasť z ich strany a pripomienkovali tiež časový manažment pre realizáciu výkonu, kedy žiadali ešte viac času pre tréning zručností na jednotlivých stanoviskách.

"Naším cieľom je pokračovať v nastavanom trende workshopov, dopĺňať ich o ďalšie témy, ktoré zaujímajú študentov, ukázať im zmysel a prínos našej profesie a aj tým ich pozitívne motivovať pre prácu sestry v klinickej praxi."

Aj touto cestou chcem ešte raz poďakovať všetkým spoluorganizátorom zo strany UNM a JLF UK, sestrám mentorkám z jednotlivých stanovísk ako aj zúčastneným študentom za vytvorenie príjemnej, tvorivej atmosféry a úspešný priebeh workshopov.

Mgr. Lukáš Blahút

koordinátor mentorov UNM