Prvá stredoeurópska konferencia ošetrovateľstva

20.09.2023

V DŇOCH 7. A 8. SEPTEMBRA SA NA PÔDE JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE (JLF UK) USKUTOČNILA PRVÁ STREDOEURÓPSKA KONFERENCIA OŠETROVATEĽSTVA S PODNÁZVOM VEDECKÝ VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE.

Medzinárodné konferencie sa na pôde Ústavu ošetrovateľstva JLF UK konajú už od roku 1995. Počnúc aktuálnym rokom 2023, so zreteľom na globalizáciu a internacionalizáciu ošetrovateľstva a inovatívne prístupy, bolo založené konzorcium spolupracujúcich vysokoškolských inštitúcií z krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré sa budú podieľať na organizovaní Stredoeurópskych konferencií ošetrovateľstva.

Konferencie sa budú konať každoročne, pričom hostiť ju bude vždy jedna zo štyroch vzdelávacích inštitúcií, ktorými sú: Ústav ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (za slovenskú stranu); Ústav ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave (za českú stranu); Fakulta zdravotníckych vied Lekárskej univerzity v Lubline (za poľského partnera) a Fakulta zdravotníckych vied Semmelweisovej univerzity v Budapešti (za maďarského partnera). Cieľom takýchto medzinárodných vedeckých podujatí je podporovať rozvoj, vzájomnú spoluprácu, zabezpečiť kontinuitu a prepojenie teoretickej bázy, klinickej praxe a ošetrovateľského výskumu.

V tomto roku odznelo 46 príspevkov a boli realizované dva workshopy podporené projektami KEGA: Implementácia metód objektívneho štruktúrovaného klinického hodnotenia (OSCE) do výučby študentov zdravotníckych študijných programov (025UK-4/2021), ktorého sa zúčastnilo aj niekoľko sestier-mentorov UNM a Profesionalizmus a etika v ošetrovateľstve (008UK-4/2021). Jedna zo sekcií prebehla pod záštitou projektu VEGA Dôvera vo vzťahu medzi pacientom s chronickým ochorením a zdravotníckym pracovníkom: interpretatívno fenomenologická analýza (1/0276/21).

Organizátori a organizátorky veria, že novovzniknutá medzinárodná spolupráca bude úspešne pokračovať aj v ďalších ročníkoch konferencie a prispeje k šíreniu a vzájomnej výmene poznatkov v odbore ošetrovateľstvo.


Zdroj: https://www.jfmed.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/jesseniova-lekarska-fakulta-uk/article/prva-stredoeuropska-konferencia-osetrovatelstva/