Opäť otvárame program Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstve

04.09.2022

Akreditovaný program sústavného vzdelávania (PSV)pre zdravotnícke povolanie sestra Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) v Martine, v rámci ktorého ako jediná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku pripravujeme do praxe nové sestry-mentorov pre spoluúčasť na pregraduálnom vzdelávaní študentov ošetrovateľstva v rámci ich profesionálnej prípravy na výkon povolania sestra, bude na Ústave ošetrovateľstva JLF UK opäť otvorený v termíne 26. október 2022 - 8. február 2023.

Program je koncipovaný na 15 týždňov výučby (kontaktnej skupinovej i individuálnej a samoštúdia), pričom podrobnejšie informácie o jeho priebehu a podmienkach prijatia je možné nájsť na nasledovnej stránke fakulty:

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/oddelenie-pre-dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/Osetrovatelstvo/Mentor_klinickej_praxe_v_odbore_osetrovatelstvo_projekt.pdf

Povinná 3-dňová skupinová kontaktná výučba je plánovaná v termíne 26.-28. októbra 2022 na Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine, kde sa vyžaduje účasť všetkých prihlásených záujemcov. Následne sa realizuje individuálna výučba formou konzultácií účastníkov programu s lektormi - všetky informácie účastníci dostanú v plánovanom termíne skupinovej kontaktnej výučby.

Ukončenie programu je plánované na 10. február 2022, kedy by sme očakávali opäť účasť všetkých účastníkov tohto programu na verejnej obhajobe portfólia o vedení študenta ošetrovateľstva, čím by sa naplnili podmienky absolvovania programu.

Pre zaradenie do programu je potrebné vypísať prihlášku (žiadosť o zaradenie) a spolu s príslušnými prílohami (v prihláške sa uvádza, ktoré prílohy majú byť doložené a ktoré z nich aj úradne overené) ju poslať na adresu garanta programu (Mgr. Martina Lepiešová, PhD.), s doručením najneskôr do 30. septembra 2022 - kontakt a adresa pre doručenie sú uvedené tu (z UNM je možné poslať vnútornou poštou aj hromadne):

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/akreditovane-studijne-programy/zdravotnicke-povolanie-sestra/programy-sustavneho-vzdelavania/mentor-klinickej-praxe-v-odbore-osetrovatelstvo/

V prihláške prosím, aby nechýbali žiadne údaje a najmä podpisy vedúcej sestry/primára/prednostu a najmä zamestnávateľa (predstaviteľa vedenia)...

Po obdržaní prihlášok budem prostredníctvom mailov kontaktovať všetkých prihlásených.

Vopred ďakujem veľmi pekne za Váš záujem,

s pozdravom,

garant programu

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.