ABCDE prístup - skúsenosti sestry-mentorky odovzdané študentom

10.03.2023

Aj vďaka už osvedčenej spolupráci so sestrou-mentorkou Mgr. Janou Rónovou z Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM a JLF UK a jej osobnej účasti na výučbe dňa 9.3.2023, sa veľmi úspešne vydaril prvý blok nácviku klinických zručností ABCDE prístupu pri posúdení a manažmente akútneho stavu pacienta, detailnejšie zameraný najmä na úlohy sestry v zmysle zabezpečenia A-airway, B-breathing a C-circulation.

Študenti magisterského študijného programu ošetrovateľstvo absolvovali takúto výučbu v bezpečných podmienkach simulačnej učebne Ústavu ošetrovateľstva JLF UK v rámci novo-koncipovaného predmetu Posúdenie a manažment pacienta v akútnom stave. Študenti si tento deň veľmi užili, natrénovali niektoré postupy či už individuálne alebo tímovo, a aj vďaka vedomostiam, zručnostiam a skúsenostiam odovzdaným Jankou si vedia oveľa lepšie predstaviť, čo sa od nich bude v reálnej klinickej ošetrovateľskej praxi očakávať pri konfrontácii s akútnym stavom pacienta. 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Mgr. Martina Lepiešová, PhD. garant predmetu